Örnek Marka Devir Sözleşmesi

İşbu ticari marka devir sözleşmesi (işbu “Sözleşme”) ……../……./……. tarihinde, bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyetini sürdüren bir şirket olan ve merkezi ……………………, ………………. bulunan [_________] (“Şirket”) ile diğer tarafta ………….. kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyetini sürdüren bir şirket olan ve merkezi ……………………, …………..’da bulunan …………………… (“Diğer Şirket”) arasında, imzalanarak akdedilmiştir (Şirket ve Diğer Şirket bundan sonra kısaca “Taraflar” olarak anılacaktır).

Şirket, işbu Sözleşme’nin birinci maddesinde yer alan tabloda sunulmuş ilgili sınıf altında kayıtlı tüm ürünler için Türkiye Cumhuriyetinde tescilli …………………… markasını (“Marka”) Diğer Şirket’e satmak ve devretmek istemektedir.

Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

DEVİR VE TAAHHÜT

Madde 1- Şirket, işbu Sözleşme ile, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde kendi adına tescilli olan Marka’yı …………………… devir bedeli ile Diğer Şirket’e satmış ve devretmiştir; buna karşılık Diğer Şirket, Marka’yı devir bedeli üzerinden devralmıştır./p>

MARKA ///////////// TESCİL NO./////////////SINIF

Devredilen ticari Marka, tescil edildiği sınıf altındaki tüm mallar için devredilmiştir. Söz konusu Marka’yı ilgilendiren sınıfların genişletilmesi başvuruları da dahil ilgili Marka için Şirket tarafından TPE’ye yapılmış herhangi bir başvuru var ise bu başvurular da işbu Sözleşme ile Diğer Şirket’e devredilmiştir.

İşbu Sözleşme uyarınca Diğer Şirket tarafından Şirket’e ödenmesi gereken devir bedeli Şirket’in düzenleyeceği makbuz’u müteakiben Şirket’e nakden ödenecektir.

Şirket, (a) Marka’nın tamamı üzerinde TPE nezdinde geçerli mülkiyet hakkına sahip olduğunu, (b) Marka’nın üçüncü kişiler lehine kurulmuş her türlü mülkiyet kısıtlamasından âri olduğunu, (c) Marka’nın herhangi bir haciz veya icra takibi konusu olmadığını, (d) Marka ile ilgili olarak veya Marka’yı etkileyebilecek nitelikte herhangi bir mevcut talep veya davanın bulunmadığını, (e) Marka’nın Şirket adına başka kategorilerde tescilli olmadığını ve (f) Marka ile iltibas yaratabilecek başka bir markasının bulunmadığını beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasında ……../……../…….. tarihinde imzalanan Marka Lisans Anlaşması uyarınca Diğer Şirket işbu sözleşme konusu Marka’nın Türkiye sınırları içerisindeki münhasır olmayan ve devri kabil olmayan kullanım hakkını karşılıksız olarak ……. yıl süre ile Şirket’e bırakmıştır.

KAYIT VE İLAN

Madde 2- Şirket Diğer Şirket’i işbu Sözleşme’nin konusu olan ticari marka devrinin TPE tarafından Marka Sicili’ne kaydedilmesi ve ilan edilmesi için talepte bulunmaya ve TPE ile diğer devlet daireleri nezdinde yapılması gereken tüm diğer işlemleri yapmaya yetkili kılar.

MASRAFLAR

Madde 3- İşbu Sözleşmenin tasdiki için ödenmesi gereken noter ücretleri (damga vergisi ve imza harcı dahil) Diğer Şirket tarafından ödenecektir. Marka devrinin kayıt ve ilanı için TPE’ye ödenmesi gereken tüm harç ve ücretler Diğer Şirket’in yükümlülüğündedir.

UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 4- İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme’yi içeren ya da Sözleşme ile ilgili bütün talep ve ihtilaflar, *************** mahkemelerine veya icra dairelerince çözümlenecek ve karara bağlanacaktır.

NÜSHALAR

Madde 5- İşbu Sözleşme bir orjinal nüsha olarak imzalanmıştır.
Taraflar işbu Sözleşme’yi yukarıda yazılı tarihte yetkili temsilcileri vasıtasıyla imzalayarak akdetmişlerdir.

DIĞER ŞİRKET/////////////////////////////////////////////////////////////////ŞİRKET